Termoterapia

- je liečba teplom

- je to metóda fyzikálnej terapie , pri ktorej pôsobia na organizmus termické podnety

- využíva sa pri udržiavaní a podpore zdravia, liečbe ochorení a patologických stavov, pri obnovení stratených schopností a funkcií

- podľa použitej teploty rozlišujeme:
 

a) pozitívna termoterapia –ak do organizmu teplo privádzame, pôsobíme naň teplými až horúcimi podnetmi

b) negatívna termoterapia – ak teplo z tela odvádzame, pôsobíme naň chladnými až studenými podnetmi

c) procedúry s idiferentnou teplotou - keď sa tepelný podnet nepociťuje ani ako teplý ani ako chladný

d) vzostupná procedúra – pri postupnom zvyšovaní teploty tepelného podnetu

e) zostupná procedúra – pri postupnom znižovaní teploty

f) striedavé procedúry – termopoz. a termoneg. podnety sa počas 1 procedúry striedajú

- podľa rozsahu aplikácie:

a) celková termoterapia

b) lokálna termoterapia

- nosičom tepelného podnetu môže byť pevná, tekutá alebo plynná látka a podľa toho rozlišujeme termoterapeutické procedúry s využitím vody, vzduchu, plynu, parafínu a peloidov

Fyzikálna a fyziologická podstata termoterapie

Teplo - je fyzikálny forma kinetickej energie, ktorá sa môže meniť na iné formy energie

- prívod tepla znamená prísun energie

- základnou jednotkou je joule ( J )

- za indiferentný izotermický tepelný bod pokladáme takú teplotu látky, ktorú ľudský organizmus nevníma ani ako teplú ani ako studenú

- človek pociťuje ako indiferentnú teplotu vody 34 – 36 °C, ako indiferentnú teplotu vzduchu 24 – 29 °C

Tvorba tepla

- v organizme sa zabezpečuje týmito mechanizmami:

a) neustálou premenou energie v bunkách

b) pohybom tela

c) chladovou triaškou

d) zvýšením metabolizmu v tukovom tkanive

Výmena tepla

- medzi ľudským telom a prostredím sa uskutočňuje týmito procesmi:

a) vedením – kondukciou

b) prúdením – konvekciou

c) sálaním – radiáciou

d) vyparovaním – evaporáciou

Telesné jadro

- tvoria vnútorné orgány brušnej dutiny, hrudníkovej dutiny a lebky

- má konštantnú teplotu, nezávislú od teploty vonkajšieho prostredia

Telesný obal

- tvoria koža, podkožné tkanivá, koncové akrálne časti končatín

- má nekonštantnú teplotu, závislú od teploty vonkajšieho prostredia

- podlieha kontrole termoregulačného centra

- plní úlohu tepelného izolátora medzi telesným jadrom a vonkajším prostredím

- sú v ňom uložené termoreceptory

- slúži ako orgán kožného dýchania

- z telesného jadra prechádza tepelná energia do povrchových vrstiev tela kondukciou a konvekciou ( prúdením krvi )

- radiácia tepla z povrchových vrstiev tela predstavuje 60% a evaporácia kožou a pľúcami asi 25% celkovej straty tepla

- človek sa začína potiť pri onkajšej teplote okolia 28 -29°C

Tepelné podnety a ich účinky na orgány a systémy

- tepelné podnety môžu pôsobiť na organizmus:

a) priamo – spôsobujú fyzikálne a bioichemické zmeny v tkanivách

b) nepriamo – sú sprostredkované nervovým a endokrinným systémom

Celková aplikácia

- zmeny prekrvenia pri celkovej aplikácii tepelných procedúr nie sú v tele jednotné

- platí tzv. Dasterovo Moratovo pravidlo reakcie ciev jednotlivých orgánov na tepelný podnet, ktoré hovorí, že cievy vnútorných orgánov reagujú opačne ako cievy kože – vazodilatácia ciev v koži a vazokonstrikcia ciev vo vnútorných orgánoch a svaloch

Lokálna aplikácia

- medzi nepriame účinky likálnej aplikácie patria

a) konsenzuálne reakcie – ktoré sa prejavujú tým, že zahriatie akrálnych častí 1 končatiny spôsobí postupné zahriatie akrálnych častí ostatných končatín

b) kutiviscerálne reakcie – ktoré sa prejavujú tým, že pozitívny tepelný podnet aplikovaný na určitú oblasť pokožky vyvolá reflexnú reakciu v podobe zvýšeného prekrvenia vnútorného orgánu

Účinky pozitívnej termoterapie

- cievny systém reaguej na náhlu aplikáciu horúceho podnetu prechodným zúžením ciev, ktoré vzápätí vystrieda vazodilatácia ciev

- pri pomalom zvyšovaní teploty sa cievy rozšíria okamžite

- myorelaxačný a spazmolytický účinok – uvoľňuje svalstvo a kŕče

- trofický účinok – zlepšenie výživy, funkcie orgánu

- resorpčný účinok – zlepšuje sa vstrebávanie matabolitov látkovej výmeny

- analgetický účinok – tlmenie bolesti

- imunobiologický účinok – pri zvýšenom prekrvení a prísune obranných látok povzbudzuje imunitné reakcie

- pri zvýšení telesnej teploty o 1°C sa: zrýchľuje srdcová činnosť o 12 – 20 úderov/min

systolický tlak krvi stúpa

zvyšuje sa dychová frekvencia o 5-6 dychov

Účinky negatívnej termoterapie

- prejavujú sa vazodilatáciou

- po skončení aplikácie chladového podnetu vzniká reaktívna hyperémia, chladový erytém a pacient má pocit tepla čo znamená, že procedúra bola účinná

- analgetický účinok – spočíva v spomalení vedenia vzruchov nervovými vláknami a v znížení dráždivosti receptorov

- tlmenie aktivity zápalu a zmenšenie opuchu spočíva v spomalení metabolizmu v tkanivách

- využíva sa pri akúznych zápaloch a úrazoch

- pôsobenie chladu vyvoláva reflexne spomalenie činnosti srdca, chlad prehlbuje dýchanie.