Hippoterapia

Hippoterapia /HT/ je diagnosticko – liečebná metóda vykonávaná pomocou koňa /hippos je po grécky kôň a therapia je liečba/.

Hoci sa to na prvé počutie môže zdať úplne nemožné – diagnostikovať zdravotné problémy a zlepšovať zdravie ľudí pomocou koňa – každodenná prax nás uisťuje, že je to neobvyklá skutočnosť.

Účinnosť tejto metódy spočíva v jej celostnom pôsobení na človeka. Súčasne totiž ovplyvňuje našu telesnú a duševnú stránku, čo podmieňuje aj jej silné resocializačné pôsobenie.

Hipporehabilitácia

hipporehabilitácia sa zaoberá liečbou prevažne telesných postihnutí ako je detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po amputáciách končatín a podobne.

Odborne ju vedie a pacientov indikuje k liečbe fyziater (rehabilitačný lekár) a vykonáva je fyzioterapeut. Využíva hlavne mechanické prenášanie pohybov z chrbta koňa na pacienta.

Vykonáva sa predovšetkým v kroku koňa, pričom fyzioterapeut zabezpečuje čo najoptimálnejší sed pacienta. Vtedy sa najúčinejšie prenášajú pohybové podnety z koňa na jazdca. Krok koňa je úžasným zážitkom pre neseného. Osobitne ho emocionálne preciťujú pacienti s obmedzenou možnosťou chôdze, keďže zrazu im ju konský krok poskytne.

Aj preto nazývajú niektorí hipporehabilitáciu metódou, ktorá poskytne pacientovi živé protézy. Takto pacientovi upravujeme držanie tela, svalové napätie, rovnováhu, koordináciu pohybu, porušené pohybové stereotypy /chôdza, dýchanie/ atď.

 

pedagogicko - psychologické jazdenie

pedagogicko - psychologické jazdenie sa venuje diagnostike a ovplyvneniu mentálnej zložky u širokého spektra pacientov. Od psychotikov, neurotikov, závislých na psychoaktívnych látkach, mentálne postihnutia až po ľahké mozgové dysfunkcie. To je oblasť, ktorú odborne zabezpečuje psychiater, psychológ, alebo pedagóg.

Liečbou ovplyvňujeme emotivitu, komunikáciu, sebavedomie a sebauvedomovanie, kreativitu, hyperaktivitu, intelektové funkcie atď. Terapia je zameraná a využíva interakcie medzi správaním pacienta a koňa, ktoré prebiehajú počas prác pacienta okolo koňa, cez postupné jazdenie na ňom pod dozorom, až k samostatnému ovládaniu koňa pacientom.

V pedagogicko - psychologickom jazdení tak využívame okrem kroku aj klus a cval koňa.


Športové jazdenie postihnutých (ŠJP) odborne vedie hippológ. Zapája záujemcov s telesným, mentálnym, alebo zmyslovým postihnutím, ktorí už vedia sami ovládať koňa, do športových súťaží. U nás sa začalo rozvíjať vo Veľkom Krtíši /Komorovská/ a DSS Dúbravská /Mgr.Ondrušová/. V roku 2001 sa konali v Poprade 1. Majstrovstvá v paradrezúre a 1. Majstrovstvá vo vesternovom jazdení pre Slovenskú republiku s medzinárodnou účasťou.

 

Kôň = priateľ, fyzioterapeut, psychoterapeut, pedagóg

Centrálne postavenie v HT-ii má kôň. Jeho výberu a príprave sa venuje hippológ. Nie je dôležité plemeno koňa, ale tak ako u ľudí, jeho vlastonosti.

Má byť priateľský, poslušný, kľudný, s vhodným temperamentom a dobrou mechanikou pohybu atď.